Board logo

标题: [鼓教学视频] 有大神知道这首曲子叫什么吗? [打印本页]

作者: wmh66999021    时间: 2018-1-11 15:11     标题: 有大神知道这首曲子叫什么吗?

本帖最后由 wmh66999021 于 2018-1-11 15:16 编辑 bbs.drumchina.com* O6 a& H3 W9 d/ r2 P9 Q! q. n

% r2 B' v: b. c. c中国鼓手的网络家园|Drum Your Lifehttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A
% S2 _) A+ A6 I9 |7 M% m0 F今天你鼓了吗?让我们一起鼓吧!鼓手中国鼓吧论坛,鼓舞精神鼓舞飞扬$ l7 @% }$ I+ H2 l
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~Abbs.drumchina.com; E  m& m) |) O+ d5 u0 I

, {$ H: X# h$ p- [中国鼓手的网络家园|Drum Your Life! m) o' T/ l' j  P, t; Q
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NzA1NTA0.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!2~5~5~A中国鼓手的网络家园|Drum Your Life3 w+ n1 r: P; _# N5 s7 R! Y

( y2 [: j; {6 G( s. pbbs.drumchina.com2 H6 |4 C$ v$ G2 k$ w

* G) c  x1 c' @4 Dhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A
9 Q0 J1 G* |! E" n! _中国鼓手的网络家园|Drum Your Life
& o* o% D9 O/ s鼓,鼓手,鼓吧,Drum,Drummer,Drum8,鼓手中国,鼓吧,爵士鼓,架子鼓,打击乐,鼓手,打击,军鼓,电鼓,鼓谱,鼓音乐,音乐,鼓视频9 j8 a+ s( x) ?/ @8 b" T
各位大神谁知道这两首曲子叫什么名? 我想打, 有谱子最好了 先谢谢各位大神了!
作者: wmh66999021    时间: 2018-1-11 15:14

为什么发不了视频???
作者: 坏坏惹人爱    时间: 2018-1-13 10:49

FUNK!!!!!!!!!!
作者: wmh66999021    时间: 2018-1-15 13:24

回复 3# 坏坏惹人爱
+ J: g1 |* e' R# Z- N7 ~4 g+ c鼓手中国.鼓吧论坛今天你鼓了吗?让我们一起鼓吧!鼓手中国鼓吧论坛,鼓舞精神鼓舞飞扬0 d" X5 ]0 Z; B' V* e6 N: J) V  ?
中国鼓手的网络家园|Drum Your Life. p! H  O. O) `& G
   找不到啊
欢迎光临 鼓手中国.鼓吧论坛 (http://bbs.drumchina.com/) Powered by Discuz! 7.2