Board logo

标题: [鼓教学视频] 有大神知道这首曲子叫什么吗? [打印本页]

作者: wmh66999021    时间: 2018-1-11 15:11     标题: 有大神知道这首曲子叫什么吗?

本帖最后由 wmh66999021 于 2018-1-11 15:16 编辑
9 b5 t: S) a& x* y8 sbbs.drumchina.com
' R) M/ {% E8 B5 @bbs.drumchina.comhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A
* e" B6 |- A* w9 p中国鼓手的网络家园|Drum Your Life中国鼓手的网络家园|Drum Your Life+ z9 F& P+ f: m8 C9 F
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A
; `  H0 G3 G( W- t) R- F+ k6 E5 _中国鼓手的网络家园|Drum Your Life6 r( t/ q* j8 D/ d) E) h
中国鼓手的网络家园|Drum Your Life% O; m+ I+ [0 O& J! z0 b, y2 d- R' v  w
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NzA1NTA0.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!2~5~5~A中国鼓手的网络家园|Drum Your Life1 g7 o/ @7 ]( `3 f( k3 h: e
中国鼓手的网络家园|Drum Your Life+ c) ~* m. }2 I: c) V* J
bbs.drumchina.com, o' G. O) L8 v  H0 L6 s0 e

, h8 g/ @" U! ]& L  S# I/ D  h' g6 Ohttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A鼓手中国.鼓吧论坛* |) Z* ]( \  t* X. ?

5 N$ P! W0 Q5 k2 g鼓,鼓手,鼓吧,Drum,Drummer,Drum8,鼓手中国,鼓吧,爵士鼓,架子鼓,打击乐,鼓手,打击,军鼓,电鼓,鼓谱,鼓音乐,音乐,鼓视频1 \0 V% \  y' g% I* u2 @
各位大神谁知道这两首曲子叫什么名? 我想打, 有谱子最好了 先谢谢各位大神了!
作者: wmh66999021    时间: 2018-1-11 15:14

为什么发不了视频???
作者: 坏坏惹人爱    时间: 2018-1-13 10:49

FUNK!!!!!!!!!!
作者: wmh66999021    时间: 2018-1-15 13:24

回复 3# 坏坏惹人爱
0 _& \2 [# T2 p0 ^中国鼓手的网络家园|Drum Your Life
+ ]! @  |% D" Bbbs.drumchina.com今天你鼓了吗?让我们一起鼓吧!鼓手中国鼓吧论坛,鼓舞精神鼓舞飞扬8 _' X5 ]4 G- J/ |( ~. A& S
   找不到啊
欢迎光临 鼓手中国.鼓吧论坛 (http://bbs.drumchina.com/) Powered by Discuz! 7.2