Board logo

标题: [鼓教学视频] 有大神知道这首曲子叫什么吗? [打印本页]

作者: wmh66999021    时间: 2018-1-11 15:11     标题: 有大神知道这首曲子叫什么吗?

本帖最后由 wmh66999021 于 2018-1-11 15:16 编辑 中国鼓手的网络家园|Drum Your Life% [' j+ L' \" Y) s* {

; S% ^0 {9 D; X; H5 u! Q中国鼓手的网络家园|Drum Your Lifehttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A今天你鼓了吗?让我们一起鼓吧!鼓手中国鼓吧论坛,鼓舞精神鼓舞飞扬! ]! m/ d6 ?- s# q2 ?( t/ f

8 u9 S% f# L; ]' C; bhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A鼓,鼓手,鼓吧,Drum,Drummer,Drum8,鼓手中国,鼓吧,爵士鼓,架子鼓,打击乐,鼓手,打击,军鼓,电鼓,鼓谱,鼓音乐,音乐,鼓视频: F6 t0 k0 v# R' j
bbs.drumchina.com5 x: M+ A) Z& z8 x( i
5 m" l+ ]5 t" j
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NzA1NTA0.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!2~5~5~Abbs.drumchina.com; X" D+ c; L% s
中国鼓手的网络家园|Drum Your Life- \* m- V! i" f2 h" o3 |! j/ n
今天你鼓了吗?让我们一起鼓吧!鼓手中国鼓吧论坛,鼓舞精神鼓舞飞扬2 f8 X2 a; p! k

/ g( s+ s. P) A" r, a& Abbs.drumchina.comhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MDMwMjAxMg==.html?spm=a2hfx.9903432.collectVideo.5~5!3~5~1!2~3~A
/ e8 t2 G7 M+ e7 ?2 A中国鼓手的网络家园|Drum Your Life鼓手中国.鼓吧论坛8 A/ y/ t$ U! @5 _  \: V
bbs.drumchina.com0 m1 Y, V3 |( o# i
各位大神谁知道这两首曲子叫什么名? 我想打, 有谱子最好了 先谢谢各位大神了!
作者: wmh66999021    时间: 2018-1-11 15:14

为什么发不了视频???
作者: 坏坏惹人爱    时间: 2018-1-13 10:49

FUNK!!!!!!!!!!
作者: wmh66999021    时间: 2018-1-15 13:24

回复 3# 坏坏惹人爱
* u. N: a" ?8 P0 N& k" t; c鼓手中国.鼓吧论坛
  ^5 F& I" V  m8 c& }" k( x中国鼓手的网络家园|Drum Your Life
' e' \6 M, t* C鼓,鼓手,鼓吧,Drum,Drummer,Drum8,鼓手中国,鼓吧,爵士鼓,架子鼓,打击乐,鼓手,打击,军鼓,电鼓,鼓谱,鼓音乐,音乐,鼓视频   找不到啊
欢迎光临 鼓手中国.鼓吧论坛 (http://bbs.drumchina.com/) Powered by Discuz! 7.2